Najava – XVII Simpozijum „VJEŠTAČENJE SAOBRAĆAJNIH NEZGODA I PREVARE U OSIGURANJU“ Vanredno izdanje Časopisa Vještak – zbornik radova

Suorganizator Centar za vještačenje i procjenjivanje “Zenit” d.o.o. Banja Luka
31.05.2018. – 03.06.2018. godine
Univerzitet Apeiron Banjaluka

CILJ SIMPOZIJUMA

Sve više ima sporova i postupaka zbog (pokušaja) prevara u osiguranju, a bilo je optuženih iz redova vještaka saobraćajno-tehničke struke, procjeni-telja, likvidatora, rukovodilaca službi šteta u osigu-ravajućim društvima, saobraćajne policije, itd. Na Sobraćajnom Fakultetu u Beogradu i TSG-u su razvijani modeli za otkrivanje prevara i izradu NALAZA I MIŠLjENjA saobraćajno-tehničkih vještaka. Posebna pažnja je posvećena osiguravajućim kompanijama, advokatima, sudijama i tužiocima, odnosno onima koje interesuje materija o prevarama u osiguranju.

Materija vezana za primenu Zakona o Bezbednosti Saobraćaja (ZBS, odnosno ZoOBS BiH) je vrlo specifična, pa su znanja iz ove oblasti sistema-tizovana i pripremljena da olakšaju vještacima, sudijama, tužiocima, advokatima i ostalim zainteresovanima pravilnu primjenu ZoOBS-a u postupcima.

Nalaz i Mišljenje vještaka podrazumijeva izdvajanje važnih i objašnjenje uočenih činjenica (dokaza) i detalja, na način koji razumljiv Sudu i strankama, pa i onima koji ne posjeduju posebna znanja iz saobraćajno-tehničkog vještačenja. Napominjemo da analiza saobraćajne nezgode podrazumijeva analizu uzroka i okolnosti pod kojima se dogodila i pod kojim uslovima bi mogla biti izbjegnuta saobraćajna nezgoda.

Ako (i kada) se pojave specifični slučajevi, tada se pred vještaka postavlja i komplikovan i specifičan problem. Posebno su složeni problemi u slučaje-vima čije riješavanje zahtjeva kombinovan i kom-pleksan saobraćajno-tehnički i pravni pristup.

Na XVII Simpozijumu „VJEŠTAČENJE SAOBRAĆAJNIH NEZGODA I PREVARE U OSIGURANJU“ biće prikazana i rješenja za pojedine specifične slučajeve Nalaza i mišljenja vještaka.

Pored razlika u izražavanju i nalazima vještaka, uočene su razlike u primeni vještine, pravnih okvira, logiciranju bez detaljnog poznavanja propi-sa, procjenama i analizama opasnih situacija.

U cilju jednoobraznog izražavanja vještaka o uzrocima i doprinosima vezanim za nastanak i analizu opasne situacije, na XVII Simpozijumu biće posvećena posebna pažnja načinu izražavanja stavova vještaka i analizi opasne situacije. Ovo je važno tužiocima, sudijama a posebno i advokatima da bi lako i jasno razumjeli šta su vještaci mogli, odnosno nisu mogli, a šta su veštaci „utvrdili“.

Prevare u osiguranju su vrlo česte i (u EU se procjenjuje da su zastupljene sa oko 10%) opasne a posebno ako su praćene Nalazom i mišljenjem vještaka u kome postoji tvrdnja da se saobraćajna nezgoda “zaista dogodila”. Zbog toga je predviđeno da na

XVII Simpozijumu

budu obrađeni najčešći tipovi prevara u osiguranju i primjena mjera za sprečavanje takvih prevara.

RADOVI IZ OBLASTI:

 • Domen rada vještaka saobraćajno-tehničke struke, definisanje uzroka saobraćajnih nezgoda, propusti učesnika saobraćajnih nezgoda i opasna situacija;
 • Postupak i karakteristični primeri vještačenja saobraćajnih nezgoda sa pješacima;
 • Primjena savremenih softverskih alata za vještačenje saobraćajnih nezgoda;
 • Prevare u osiguranju (načini, vrste, teh. elementi, prepoznavanje), modeli sprečavanja prevara u osiguranju, procjene štete i zaštite od prevara;
 • Multidisciplinarni pristup (saobraćajno-medicinski) u vještačenju povreda i otkrivanju prevara;

INFORMACIJE O UČEŠĆU

Prijavljivanje se vrši kod:
Traffic Safety Group d.o.o., Beograd,
Braće Jerković 229,
Prijava putem e-mail ili mob
+381 (65) 222 55 12
e-mail: tsgdoo@yahoo.com
office@tsgserbia.com

Smještaj je po posebnim cijenama obezbjeđen u hotelu Tesla na bazi noćenja sa doručkom (1-3 noćenja). Takođe, učesnici mogu po vlastitom izboru rezervisati smještaj u nekom od brojnih hotela u gradu.

KOTIZACIJA uključuje:

 • Prisustvo izlaganjima i učešće u radionici,
 • Zbornik radova,
 • Potvrdu o učešću na savjetovanju,
 • Koktel dobrodošlice,
 • Svečanu večeru sa pićem dobrodošlice,
 • Kafe pauze

Kotizacija* je 100€ ili 200KM ili 12.000RSD.

*u cijenu kotizacije je uračunat PDV.

Sudije, tužioci i autori radova, plaćaju samo smeštaj i svečanu večeru.